top5

Vedtægter

Privatlivspolitik til medlemmer

Vedtægter for Blåvandshuk Golfklub.

 

Paragraf 1
Klubbens navn er Blåvandshuk Golfklub og dens hjemsted er Varde Kommune.

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal drive en golfklub og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

 

Paragraf 2
Som medlemmer optages kun personer, der opfylder Dansk Golf Unions amatørbestemmelser.

Såvel passive som aktive medlemmer optages.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

 

Paragraf 3
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og omfatter følgende medlemskategorier:

1. Juniorer (under 19 år)

2. Ungseniorer (19-25 år)

3. Seniorer (26 +)

4. Flex medlemmer

5. Par 3 bane medlemmer

6. Langdistance medlemmer (26 +)

7. Langdistance ungsenior (19-25 år)

8. Prøvemedlemmer

9. Passive

Indskud. Aftaleretten vedr. bestemmelser om indskud bemyndiges til bestyrelsen.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Kontingenter og evt. indskud opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion, medmindre bestyrelsen finder rimelig grund til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt.

Medlemskab er bindende for ét år og udmeldelse kan kun ske skriftligt til en 1.december.

 

Paragraf 4
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Ho/Blåvand hvert år inden udgangen af november måned.

Generalforsamlingen bekendtgøres (dato, tid og sted) i klubbens informationsblad og/eller på klubbens hjemmeside og opslagstavle senest 4 uger før afholdelse.

Indkaldelse skal ske ved annoncering på klubbens hjemmeside og ved opslag på klubbens opslagstavle med mindst 14 dages varsel. I forbindelse med indkaldelsen angives generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettiget er medlemmer af kategorierne 1 – 5 jf. paragraf 3, som ifølge dansk lov er myndige, med hver én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet. På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem skal stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med 1 stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

 

Paragraf 5
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter

og indskud.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15.oktober.

Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen på klubbens hjemmeside og ved opslag på klubbens opslagstavle.

Paragraf 6
Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges hvert år 2 suppleanter for et år. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer (aktive), dog kan medlemmer som har et ansættelsesforhold/kontrakt med baneselskabet eller golfklubben ikke vælges.

Paragraf 7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer – 3 personer – og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Paragraf 8
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden, i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af lån, samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse på en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue.

Paragraf 9
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

Et bestyrelsesmedlem er formand for hvert udvalg, og bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.

Paragraf 10
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.

Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn i klubhuset senest 14 dage før generalforsamlingen.

Paragraf 11
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse, indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om udelukkelse af medlemmet kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør og ordensudvalg.

Paragraf 12
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter, og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første. Indkaldelse sker på samme måde som til den ordinære generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal.

Paragraf 13
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til paragraf 12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud tilfalder andre idrætsforeninger i tidligere Blåvandshuk Kommune.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. oktober 1993 og konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling den 21. december 1993. Ændret på den ordinære generalforsamling den 19. november 2000 og konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling den 17. december 2000. Ændret på den ordinære generalforsamling den 17. november 2002 og konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling den 9. december 2002. Ændret på den ordinære generalforsamling d. 8. november 2009 og konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling d. 2. december 2009.Ændret på den ordinære generalforsamling den 10. nov. 2013. Og Konfirmeret på den ekstraordinære generalforsamling den 20. nov. 2013.

Nuværende bestyrelse:

Annie Lauridsen,  Hans Jørn Bollerslev,  Tage Bull. Flemming Karris Sørensen, Karsten Skjøtt, Kim Mortensen